Ochrana osobných údajov - GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Ing. Petr DVOŘÁK so sídlom: Palackého 128, 742 83 Klimkovice IČ: 75432820, DIČ: CZ8012125561, (ďalej len: "správca").
2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Palackého 128, 74293 Klimkovice

email: info@mitasbiketyres.cz

telefón: 606 07 22 55

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
3. Poverené osoby spracovávajú údaje o správaní na eshopu, najmä zobrazované produkty, kategórie, údaje na ktoré klikáte a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa az nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
- vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
- zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
- podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
- zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, poskytovatelia cloudových a hostingových služieb, a dalls dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy;
- zaisťujúce marketingové služby.
- advokáti, daňoví poradcovia, audítori, vymáhacie agentúry
2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Niektorí príjemcovia osobných údajov (emailových služieb, cloudových služieb) môžu mať technickú, či majetkovú infraštruktúru v tretích krajinách.

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú adresu info@mitasbiketyres.cz Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás samozrejme budeme informovať.
3. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Najmä zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä Ochrana počítačov heslom, ochrana antivírovým programom, šifrovanie eshopu pomocou technológie SSL s HTTPS certifikátom. Elektronické záloh dát nie sú ukladané na externých diskoch. Listinné zálohy sú v uzamykateľných kanceláriách.
2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.